Στόχοι

Ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων

Η ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων για την ενίσχυση και αποκατάσταση των γνωστικών λειτουργιών σε ηλικιωμένους με ΗΓΕ, βασισμένων σε επιστημονική έρευνα στο πεδίο της νευροψυχολογίας και της γνωστικής γλωσσολογίας.

Ανάπτυξη πλατφόρμας παιχνιδιών

Η σχεδίαση και υλοποίηση μιας πλατφόρμας παιχνιδιών σοβαρού σκοπού η οποία θα βασίζεται σε μεθόδους αποκατάστασης που υπέδειξε η επιστημονική έρευνα ώστε η προγραμματισμένη χρήση της, στο πλαίσιο θεραπευτικού προγράμματος, να μετριάζει τα συμπτώματα της ΗΓΕ.

Δημιουργία μοντέλου γνώσης

Η δημιουργία μιας οντολογίας ως ένα μοντέλο γνώσης για την αποτελεσματική διαχείριση της διαδικασίας αποκατάστασης ατόμων με ΗΓΕ καθώς επίσης και για την υποστήριξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης μέσω των οποίων θα προτείνονται κατάλληλες ασκήσεις κατά περίπτωση, μετά από την ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από τη χρήση της πλατφόρμας.

Εργαλεία παρακολούθησης

Ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης της εξέλιξης της ΗΓΕ ενός ασθενή καθώς και υπηρεσιών υποστήριξης.